Какво ново

Версия 2.3.33.45

 1. В протоколите за изписване на брак се визуализира и датата на създаване на протокола
 2. Коригирани са фалшиви предупреждения за надвишаване на макс.доплащане от ЗЗОЛ при генериране на отчен НЗОК
 3. В рецепти НЗОК е добавена възможност за автоматично понижаване на ед.цена до максималната според НЗОК в случаите на превишаване
 4. Добавена е справка „Статистика на продажбите – по стоки (разбивка по НЗОК)“ – при избор на тип „Само за здравна каса“ се вижда разбито сумата, платена от пациента и реимбурсацията
 5. В допълнителните данни за клиент са добавени следните нови атрибути, касаещи ветерани, военноинвалиди и военнопострадали: номер на решение на ТЕЛК, дата на реш. на ТЕЛК, процент намалена работоспособност
 6. В Обши настройки->Данни РЗОК са добавени атрибути с информация за „Договор за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали по чл4. т.1 и т.4 от ЗВВ“
 7. Добавена е възможност за генериране на фактура, кредитно известие и спецификация, касаещи отпускането на лек.прод. на военноинвалиди и военнопострадали
 8. Добавена е опция, касаеща ограниченията до макс.цена и макс.допл.ЗЗОЛ – да важат само за продуктова група „Лекарства“ („Медицински изделия“ и „Храни“ са изключения)
 9. При автоматично завеждане е добавено предупреждение за превишени макс. цени при доставките по НЗОК
 10. Добавена е „Справка за изтекъл срок на годност с информация за доставки“
 11. В „Рецептурен калкулатор“ е добавено предупреждение за превишаването на макс.цена с възможност за автоматично понижаване на цената
 12. Добавена е опция за скриване на ИН по ДДС на получател във фактурите към НЗОК, касаещи ветерани, военноинвалиди и военнопострадали

Версия 2.3.32.44

 1. Добавена справка „Статистика на продажбите по дилъри + рабат“
 2. Добавена е опция за сваляне на отстъпката при рабатните доставки и от пок.цените при завеждане (директно в доставката, а не само да се натрупва за справка дневник на пок. – рабат)
 3. Съгласно новите изисквания, касаещи отчетите за ветерани към НЗОК: Добавени са опции в Общи настройки -> Данни РЗОК, както и допълни атрибути към фактурата
 4. Добавено е право за достъп до данните на други потребители в разновидностите на справка „Статистика на продажбите“
 5. Фикс: В справка „Статистика на продажбите по дилър – ефективност“ е коригиран проблем във филтър „Тип“
 6. Добавена е фукнция за показване на информация за последните Х достаки по дадена стока при редакция на стоката в складова разписка (с Ctrl+Shift+F7 или Ctrl+Shift+бутон „Лекарствен справочник“)
 7. Добавена е опция (Общи настройки -> НЗОК допълнителни) за проверка при рецепти НЗОК: Проверявай за други лекарства със същия АТЦ код, изписани на пациент в рамките на последните 30 дни
 8. Добавена е опция за проверка на МКБ-тата по рецепта за присъствие в индивидуален списък със заверени в НЗОК МКБ-та.
 9. Добавяна е справка „Статистика на продажбите – по продажби“
 10. Направени са промени в съответствие с изискванията на НЗОК в сила от 16.11.2012, свързани с променен формат на актуализационните файлове и добавени ограничения за макс.цени и макс.доплащана от ЗЗОЛ

Версия 2.3.31.43

 1. В допълителните данни за клиентите е добавено поле за дата на издаване на рец.книжка на ветерана
 2. В нормална рецепта – свободна продажба е добавена дата на издаване на рецептата (Необходимо за новите проверки, касаещи отчитането на рецепти за ветерани към НЗОК)
 3. Възможност за генериране на XLS-отчет на рецептите за ветерани към НЗОК, както и фактура (и кредитно/дебитно известие към такава) към отчет за ветерани – НЗОК
 4. При извличане на данните за разликите в условията между два периода на НЗОК е добавена и колона за наименование на продукта
 5. Добавена е опция за ограничаване на продажната цена в своб.прод. и в рецепти НЗОК до пок.цена вместо до ЦТЕ с ДДС
 6. При използване на опцията за забрана на избор на клиент с клиентска карта от списък (F1) в сбов.продажба не се показва полето за баркод в данни за клиента
 7. Добавена възможност за изключване на предупреждението за изписване само срещу рецепта

Версия 2.3.30.42

 1. Добавена е номенклатура на сулфанилурейните продукти по НЗОК с възможност за актуализиране през интернет
 2. Добавена е справка „Дневник на продажбите“
 3. Корекции в начина на отразяване на промените в мерните единици на стоките
 4. Корекция в справка „Статистика на продажбите по дилъри – ефективност“ при потребителите с данни само за кредитни към продажби
 5. Разширено описание на статусите при проверка на здравно-осигурителния статус на пациент в НАП (за по-рядко срещаните случаи)
 6. Проверка в рецепти НЗОК за сулфанилурейни продукти в комбинация с AF373 или AF374, изписани на пациент + опция за вкл/изкл. на проверката, както и за указване на периода за проверката (Настройки->Общи настройки->Експертни->НЗОК(допълнителни))
 7. В „Опис на рецепти – ветерани“ – номерирането на рецептите на даден ветеран не се влияе от сортирането
 8. Фикс: При печат на баркодове за стоките без данни за НЗОК
 9. Добавена е опция за автоматично актуализиране на списъка със сулфанилурейни продукт след прилагане на актуализация НЗОК (Настройки->Общи настройки->Експертни->НЗОК(допълнителни))

Версия 2.3.29.41

 1. Разделяне на Интернет-заявката според указани максимален брой позиции в заявка и/или максимална стойност на поръчката
 2. В заявка през Интернет е добавена колона „Рафт“
 3. Добавено е потвърждение за актуализирането на отстъпките за всички членове на дадена група-ветерани
 4. Премахнато е предупреждението за непопълнена отстъпка за ветеран в допълните данни за клиент.
 5. Добавена възможност за зареждане на позициите от вече изпратена заявка през Интернет
 6. Фикс: В рецептурния калкулатор не се показват неактивните стоки по НЗОК при избор чрез написване на кода
 7. Добавена е справка: „Опис на рецепти – ветерани“
 8. Добавена е справка: „Подробен опис – ветерани“
 9. Корекция на преизчисленията на поз ТО при 100% позиционна отстъпка за всички партиди от позиция в директна продажба
 10. В корекционна складова разписка е добавено предупреждение при анулиране на складова разписка
 11. В справка „Статистика на продажбите по клиенти“ е добавена информация за брой клиенти
 12. В прозорците за указване на параметри към справките за „Оборотна ведомост“ във данните за филтър доставчик се показват всички доставчици (вкл. и тези без данни за стикер)
 13. Добавена е опция в рецептурния калкулатор при избор с F1 дали в списъка да се включват и неналичните и недоставяните до момента стоки (Настройки->Локални настройки->Експертни)
 14. При печат на документите за изписване по НЗОК се показва причината за изписването
 15. В справка „Стоково-паричен отчет“ е коригиран периода за изчисление на стойностите за крайно салдо
 16. В справка „Опис на фактури по НЗОК“ е коригирано изчислението на бонусната сума по рецептите, съдържащи напълно платените от НЗОК продукти
 17. Добавена е опция за сортиране по азбучен ред на „дир.продажба – на екран“ (Нстройки->Локални настройки->Експертни)
 18. Добавена е опция за показване на общо налично количество от дадена позиция при „Складова разписка – на екран“ (Нстройки->Локални настройки->Експертни)
 19. В номенклатура клиенти (данни за клиент) са добавени следните полета: е-мейл, адрес за доставка, забележка
 20. Добавена е възможност за указване на забележка по фактура към директна продажба (В комбинация с Ctrl+Shift попълва автоматично забележката от данните за клиента)
 21. Добавена е опция за показване на адрес за доставка във фактура по своб. продажба (Настройки->Общи настройки->Експертни->Продажби)
 22. Добавено е предупреждение в рецептурен калкулатор при по-ниска от реимбурсацията продажна цена
 23. Добавена е колона с данни за номер на рецептурна книжка на пациент в списъка с рецепти – НЗОК
 24. В списъка с избрани позиции в заявка за доставка през Интернет е добавена възможност за показване на детайлна информация по акциите за даден продукт и за тези продукти, които имат само едно ниво на промоция
 25. Опция за оцветяване на клиентите с клиентска карта в F1-то с възможност за избор на цвят (Настройки->Локални настройки->Продажби->Общи)
 26. Автоматично опресняване на датите за отпадащите продукти и връзки лекарство-заболяване по всички клиентски места след прилагане на добавка към актуализационните файлове на НЗОК

Версия 2.3.28.40

 1. Възможност за указване на няколко протокола с един и същ номер в ном. на протоколи за един пациент (рецепти НЗОК)
 2. Добавена е опция в своб.продажба да има бутон за автоматично залагане на позиционни отстъпки до пок.цени (Настройки->Локални настройки->Продажби->Своб.прод. и опиати)
 3. Актуализирани са функциите за експорт и импорт на пациенти и лекари
 4. Добавена е функция за експортиране на данните за своб.продажба във файл за автоматично завеждане
 5. Добавена възможност за указване номер на тип плащане по подразбиране за новите типове плащания (нови картови + ваучер) при генериране на фискален бон за всички поддържани фискални устройства
 6. Забранена е промяната на количество в опаковка за най-малката мярка при стоките по НЗОК
 7. Добавен е бутон в редакция на доставка за автоматично задаване на процент търговска надценка на всички позиции
 8. В справка „Оборотна ведомост по лекарства“ е добавен филтър Тип рецепта -> Хронични рецепти
 9. Добавена е опция за показване на предупреждение при процеса на генериране на отчетен файл към НЗОК, ако са налични стоки с указана най-малка мярка, различна от позволената от НЗОК
 10. Добавен е бърз достъп до рецептурния калкулатор от св. продажба (в менюто за бърз достъп)
 11. Добавена е възможност за редакция на данните на клиент от своб. продажба (Ctrl+Shift+F6)
 12. Добавена е опция да се показва колона „Номер на рец.книжка – ветеран“ при избор с F1 на клиент в своб. продажба (Настройки->Локални настройки->Продажби->Ветерани)
 13. Добавена е възможност за изрично указване на присъствието или отсъствието на дадена рецепта на пациент-ветеран в справките за ветерани (Директна продажба->Клиент/Фактура->отметка „Ветеран“)
 14. Автоматично коригиране на типът на ТО на математически за рецептите за ветерани при аптеките, работещи с търговски метод на ТО
 15. Добавена е опция за забрана на позиционна търговска остъпка при рецепта за ветеран (Настройки->Локални настройки->Продажби->Ветерани)
 16. Добавена е опция за проверка за наличие на 3 рецепти за даден ветеран в рамките на текущия месец
 17. Добавена е номенклатура на генерични наименования, позволени при изписване на рецепти за ветерани
 18. Добавена е опция за проверка на генериките на позициите, изписани в рецепта за ветеран, за присъствие в списъка с позволените
 19. Добавена е опция за предупреждение при непопълнени данни за генерика в изписани в рецепта за ветеран позиции
 20. Добавена е възможност за избор на брой на отпечатваните баркодове на един етикет (4, 2 или 1) при използване на етикетен принтер Datecs LP50M
 21. Добавена е възможност за отразяване на смесено плаще по директна продажба (картово или ваучер + в брой)
 22. Добавена е справка „Статистика на продажбите по дилъри – ваучери“
 23. Добавена е опция за забрана на присвояването на нов баркод на съществуваща стока при сканиране с баркод скенер в продажба или доставка (Настройки->Локални настройки->Продажби->Общи)
 24. В справките „Опис на фактури към продажби“ се показват фактурите към документи за изписвания
 25. Добавена е опция за запазване в БД на сървъра на датите и часовете при заявки за доставка и заявки за доставка през Интернет, за да са еднакви на всички компютри (Общи настройки->Експертни настройки->Други)

Версия 2.3.27.39

 1. Променени са отчетните документи и файлове към НЗОК в съответствие с измененията в Наредба 10 в сила от 01.01.2012 (Относно фиксираната бонус сума за рецепти по чл. 19 ал.2)
 2. При печат на баркодове са добавени опции за отпечатване на сума пациент и реимбурсация за продуктите по НЗОК
 3. Коригирано е визуализирането на падеж и номер на фактура при плащанията към изписване – протокол
 4. В справка „Стоково-паричен отчет“ променен начин на изчисление на сумите с ДДС за наличностите към начална и крайна дата.
 5. Добавени са 6 нови типа картови плащания в продажбите + плащане с ваучер
 6. При редакция на складова разписка в таблицата е добавена колона за обща пок. стойност на позиция
 7. Добавена възможност за печат на фактура при фискални принтери Датекс в резидентен режим

Версия 2.3.26.38

 1. В справка „Цени, наличност и реимбурсация на лек.продукти по НЗОК“ макс.цена е заменена от посл.прод.цена
 2. В дневник на покупки (без рабат) при корекция да излиза No фактура на кредитно, а не на доставката, за която се отнася
 3. В справка „Опис на фактури към продажби“ добавена възможност за показване на булстат и ИН по ДДС на клиента
 4. Автоматично блокиране на код на съответствие към отпаднала стока по НЗОК при файлове за автоматично завеждане във формат avd
 5. В справките за реализация добавен филтър „Производител“
 6. Добавена е опция за задължително пропускане на полето отпуснато количество в рецепта НЗОК
 7. Добавена възможност за търсене по УИН в справка „Лекарства, изписани от лекар“
 8. Промяна в начин на проверка на здравноосигурителния статус за пациенти с ЛНЧ в НАП
 9. Добавена е опция при експортиране на данни от изписване да се дава информация за ЦТЕ (Настройки -> Локални настройки -> Продажби -> Общи)
 10. Добавена опция да се оцветяват в червено количествата в диалога за разпределение в своб. продажба за партидите със срок на годност по къс от Х дни
 11. Добавена е опция да се показва номер на доставка в диалога за разпределение в своб. продажба
 12. Добавена е справка „Стоково-паричен отчет“
 13. Добавена е справка „Статистика на продажбите по дилъри – ефективност“
 14. Добавен е по-бърз начин за извикване на функцията „Либра поддръжка“ – десен бутон върху иконата с питанката (т.нар. „Синята питанка“).
 15. Възможност за задаване на допълнителни отстъпки в продажбите – Настройки -> Общи настройки -> Продажби -> Промоции
 16. Коригирано е филтрирането по име в диалога за избор на няколко позиции за заявка при включена опция за показване на производителите
 17. Възможност за изтриване на позиция от файла за автоматично завеждане
 18. Добавена е услуга за задължително автоматично архивиране с проверка за валидност на архива веднъж дневно и с нотификации при липса на архив за предишния ден
 19. Промяна в протокола за комуникация при Интернет заявките към Либра

Версия 2.3.25.37

 1. Добавена опция: В списък с рецепти НЗОК да се оцветяват отрязъците от хронична рецепта
 2. Предупреждение за наличие на продажби с по-късна дата от тази на системата.
 3. В справка „Отпуснати лекарства от лекар“ коригирано показването на данните за номер на практика на лекаря
 4. При приключване на бърза инвентаризация в списъка се визуализира наименование на кирилица на стоките.
 5. Добавен е модул за трансфериране на наличността на една аптека в друга
 6. Добавена опция дали да се показва номер на продажба/рецепта във фискалния бон
 7. Коригиран е проблем при разбиване на подмерки на стока в режим на редактиране на позиция в своб. продажба
 8. Добавена е опция за изключване на предупреждение за надхвърлен брой дни за предписване на лекарство при генериране на файл към НЗОК

Версия 2.3.24.36

 1. Променен е изгледът на Коригиращи спецификации – НЗОК
 2. Добавена е опция да се използва предишна ненулева доставна цена при лимитиране на позиционна ТО до ЦТЕ с ДДС за рабатните доставки. (Общи настройки -> Експертни -> Продажби)
 3. Добавена е възможност за указване на отложени плащания по изписване протокол
 4. Добавен е модул за плащания към изписване протокол
 5. Коригирано е актуализирането на информативния списък с данни за налични стоки в F1 в своб. продажби за стоките на консигнация
 6. Добавена е опция за изключване на проверката за химико-терапевтична група в рецепта НЗОК (Общи настройки -> Експертни -> НЗОК и РЦЗ)
 7. Добавена е опция за показване на обща стойност по рецепта НЗОК (Локални настройки -> Продажби -> Рецепти НЗОК)
 8. Променен е начинът на експортиране на числови стойности в XML-файла към НЗОК

Версия 2.3.23.35

 1. При складова разписка „На екран“ се показват брой позиции в документа
 2. Към отметките „Ограничи продажната цена … до ЦТЕ с ДДС“ може да се добави % надц., с който да се вдига долната граница
 3. Добавена е възможност за издаване фактура към вътрешен клиент (Изписване протокол – > на дост. цени)
 4. Допълнения при приключване на бързата инвентаризация — > (Може да се търси и да се сортира, добавена е легенда за инветаризирани и неинвентар.)
 5. Добавена е настройка в „Общи настройки –> Експертни –> Доставки“ за това колко стари скл. разписки да могат да се редактират от потребител, на когото му е отнето правото да редактира доставки от предишни дни
 6. Поддръжка на списък с номера на рецептурни книжки за всеки пациент.
 7. Променен е максималния брой символи на полето за договора към РЗОК от 10 на 20
 8. Добавено право за възможност да се променя ед. цена в дир. продажби
 9. Добавена е възможност за разрешаване за изписване по позиции от доставката с F9

Версия 2.3.22.34 

 1. Добавена е опция в „Локални настройки –> Експертни“ за това дали да се показват доставяните стоки, които вече не са налични, при избор на стока в дир. прод.
 2. Добавена е опция в „Общи настройки –> Промоции“ съответно във всяка стока, ако последната е в активна промоция, дали прод. цена може да може да пада под ЦТЕ с ДДС
 3. Ако дадена стока (или за всички) е в акция, може да не се залагат допълнителни отстъпки – от клиентски карти или ръчно
 4. Вече е възможно да се избира лек. справочник в дир. продажби дори, когато стоката не е налична
 5. Добавена е възможност за промяна рафта на стоката в доставката при бърза инвентаризация
 6. Добавена е колона „Доставчик“ и „Мярка“ в справка „Статистика на продажбите по партиди“
 7. Нова справка: Статистика на продажбите по партиди (с пок. стойност и доставчик)
 8. Добавена е колона за реимб. ст-т в справка за оборота по лекари НЗОК
 9. Добавена е скрита опция за минимална дължина на баркода при търсене на стока
 10. Фикс: Скриване на бутон „Разрешено“ при рабатни доставки
 11. Опция за проверка по име при създаване на нова стока за вече съществуващи стоки с подобни имена.
 12. Визуализиране на броя позиции в своб.продажба
 13. Добавено предупреждение при генериране на отчетен файл НЗОК, ако за някой от продуктите дните за предписване надвишават 99.
 14. Опция да може да се избира клиент, който има клиентска карта, само с баркод четец, не с F1 в своб. продажби
 15. Добавена е възможност за търсене на стока с подобно наименование при код на съответствие (Ctrl + F6) в автоматично завеждане
 16. Възможност за изтриване на незаведени електронни фактури при интернет заявките
 17. В свободни продажби добавена опция за ограничение на показването на продажбите за Х-дни период при (редовните) клиенти с карта
 18. Добавена е нова справка „Рецепти по своб. прод само за ветерани (Наредба 17)“

Версия 2.3.21.33

 1. Добавена е опция: Дали се показват колони с баркод 1 и баркод 2 при избор на стока в доставка
 2. Добавена е опция дали да се показват неактивните стоки в лекаствен справочник
 3. Фикс: Оптимизиране на „Плащанията към доставчици“
 4. Фикс: Справката: „Статистика на доставките по позиции“ не сортираше по марж (стойност)
 5. Добавена е опция да се използва нов протокол за драйвъра за фискалните принтери на Елтрейд
 6. Добавена е възможност за въвеждане на твърда прод. цена при промоциите на стока за период
 7. В F1-то за доктор в рецепта добавена колонка „Специалност“
 8. Възможност за промяна на часа на обслужване в рецепта НЗОК (Ctrl + двойно кликване върху дата на обслужване).
 9. Добавена е колона за практика на лекаря в списъка с рецепти.
 10. В лекарствен справочник вече си помни последно редакт. стока
 11. Добавено е право за модифициране флага „Активна стока“ в основни данни на артикула
 12. При избор на лекар в рецепта вече първо гледа УИН и после ЕГН
 13. Фикс: Рецепти опиати: При промяна кол. в стара рецепта, не го позволяваше ако няма нал. кол. > от новото количество
 14. Добавена е опция за забрана за редакция номер на рец. книжка в рецепта НЗОК
 15. Фикс: При автоматично завеждане –> Когато критерият за изч. на прод. цена е според ценовите групи и има 0-ви надценки – взимаше макс. цена по НЗОК в ном.?
 16. Нова справка: „Опис на фактури към продажби (обобщено + име на клиент)“
 17. Нова справка: Рецепти по свободна продажба само за ветерани (подробно –> по стоки)
 18. Добавена е възможност за копиране правата от един потребител на друг или от група на потребител
 19. Добавена е опция в локални настройки за това дали да се показва нал. к-во в своб. продажби във всички мерки с разделител
 20. Добавени са колони за показване на кол. с разделител във всички мерни ед. в изписванията
 21. Добавена опция за забраняване/разрешаване на позиции по доставки за изписване в продажби
 22. Добавен е филтър по група ветерани в справка: Рецепти по своб. прод. (само ветерани – обобщена и подробно)
 23. Коригирана е проверката за лекарства по Протокол 1А по дадено МКБ в рецепти НЗОK
   
  Версия 2.3.12.24
 1. Нова справка: Статистика на доставките обобщена (счетоводна)
 2. Нова справка: Статистика на продажбите по партиди (с пок. стойност)
 3. Направени са Промени по извличането на данни за история НЗОК
 4. Нова справка: Опиати -> Опис втори екземпляри на специалните рецептурни бланки (без лични данни)
 5. В справка „Опис на фактури към НЗОК“ да се включват и бонусите към рецептите с напълно платени лекарства
 6. Добавена опция при използване на фискален принтер на Датекс без външен драйвър дали да се стартира COM сървър или да работи в резидентен режим.
 7. Фикс: Ограничението на ТО в рецепта НЗОК спрямо ЦТЕ с ДДС
 8. Опция за автоматично опресняване на денормализираните данни в свободни продажби
 9. Добавена е опция при касовите бележки: Да се отпечатва и името на потребителя
 10. Добавена е Опция в доставка освен последни цени, да се виждат и предпоследни
Версия 2.3.20.32
 1. Нова справка: Статистика на доставките обобщена (счетоводна)
 2. Нова справка: Статистика на продажбите по партиди (с пок. стойност)
 3. Направени са Промени по извличането на данни за история НЗОК
 4. Нова справка: Опиати -> Опис втори екземпляри на специалните рецептурни бланки (без лични данни)
 5. В справка „Опис на фактури към НЗОК“ да се включват и бонусите към рецептите с напълно платени лекарства
 6. Добавена опция при използване на фискален принтер на Датекс без външен драйвър дали да се стартира COM сървър или да работи в резидентен режим.
 7. Фикс: Ограничението на ТО в рецепта НЗОК спрямо ЦТЕ с ДДС
 8. Опция за автоматично опресняване на денормализираните данни в свободни продажби
 9. Добавена е опция при касовите бележки: Да се отпечатва и името на потребителя
 10. Добавена е Опция в доставка освен последни цени, да се виждат и предпоследни
Версия 2.3.19.31
 1. Добавени са всички необходими проверки в съответсвие с изискванията на НЗОК към аптечния софтуер в сила от 16.02.2011
 2. Нова справка: Стокова наличност по партиди + стойност и % печалба спрямо наличните количества от доставката към момента
 3. Довавена опция в локални настройки –> Експертни за това дали да се показва нал. кол. на артикула в авт. завеждане
 4. Нова справка: Справка за изпълнени рецепти по НЗОК
 5. Нова справка: Справка за изписване на кол. от наличността на лекарства по НЗОК
 6. Добавена е опция в Локални настройки –> Експертни за това дали да се показва:
  • нал. кол. на артикула в автоматично завеждане
  • предупреждение в директни продажби, когато има активна промоция за дадената стока
  • съкратено наименование на номер на продажба при печат на касова бележка със Зека карат
 7. Добавена е опция за оцветяване на стоките в списъка, когато в името на стоката се съдържа последователност от символи (Общи настройки -> Експертни -> Визуални)
 8. Промяна в начина на извличане на информация за маршрутите за доставка при заявка през Интернет
 9. Показване на информация за доставените откази в заявка през Интернет
 10. Добавена опция за отпечатване на името на потребителя върху касовите бележки (Локални настройки -> Експертни)
Версия 2.3.18.30
 1. История на актуализациите по НЗОК
 2. Добавена опция в рецепти НЗОК при показване на обща стойност по пок.цени да се включва и ТО от Пфайзер
 3. Нова справка „Статистика на продажбите по дилъри и дни (разбито по документи)“
 4. Нова справка „Статистика на продажбите по дилъри и дни“
 5. Добавен филтър по тип склад в справките „Статистика на продажбите“ (по групи стоки, по клиенти, по групи и дилъри)
 6. Добавен филтър за доставчик в справките „Статистика на продажбите“
 7. При избора на корекционен документ към доставка (F1) се показва и забележка
 8. Добавен е бутон за пряк достъп до някои от опциите в главното меню в директни продажби
 9. Добавена е опция в „Локални настройки –> Експертни настройки“ за това дали да се показва статистика на посещенията на клиента и данни за покупките му при избор в директни продажби
 10. Добавена е проверка в рецепти НЗОК за валидност връзката лекарство-заболяване за периода на издаване на рецептата (контрол на лекаря)
 11. Възможност за въвеждане периода на валидност на протоколите по здравна каса в месеци
 12. Добавена е опция в лок. настр. за оцветяване в определен цвят в директни продажби на артикул с мярка, различна от най-голямата („Опаковка“)
 13. Нова справка в справки НЗОК: „Отчетени продукти по рецепти на НЗОК“
 14. Добавени са филтри за група стоки, производител и рафт в справка „Неинвентаризирани стоки в протокол“
 15. При прехвърляне движението на една стока към друга може да се редактира всяка една от тях и ако мерките им не са идентични се оцветяват в червено
 16. В режим на централа не се позволява изпр. на заявка за добавяне в ном., ако вече съществува по обект в ном. със същото наименование или вече е изпратена заявка със същото наименование
 17. Фикс: Опцията за сравнение на предишни пок. цени в автоматична доставка гледа дост.цена с ТО + ДДС
 18. Възможност за прехвърляне движението на стока по своб. към стока по каса
 19. История на промените на данните на стоки през интерфейса, които се актуализ. от НЗОК
 20. Нова справка за следене на артукилите с активни промоции за период и тип
 21. Възможност за задаване на промоции на отделни стоки (дневни, седмични и за период)
 22. Възможност за присвояване баркод на стока през директни продажби в режим на централа
 23. Фикс: Оптимизация справката за вътрешен оборот
 24. Фикс: Извикването на картон на стока през диалога за редакция на стоката не попълваше стоката в диалога авотоматично, ако артикула не е активен
 25. Добавен е филтър по доставчик в стокова наличност
 26. Добавена е колона за НЗОК код на стоката в Номенклатура -> Стоки (Pfizer)
 27. Нова справка „Картон на стока – опростен (без лични данни)“
 28. Оптимизация на справка „Дневен опис на продажби – обобщено“ и „Статистика на доставките“
 29. Фикс: В изписване на стоки, ако от някоя партида не можеше да се отчисли кол., другите стоки след нея не ги запазваше
 30. Добавка: В справката за неинвентаризираните стоки в протокол вече не се показват и стоките, доставени след датата на последния прот. за инв. (ако не се пусне справката веднага след прикл. на посл. прот. ще покаже и стоките, заведени след това)
 31. Добавена опция: Ограничи продажната цена в рецепта до ЦТЕ с ДДС
 32. Добавена опция: Забрана за визуализиране на стойността на ТО-то при общата стойност в своб.продажба (в локални настройки -> експертни)
 33. Променена проверка, съгласно НРД 2011, рецептите могат да се изпълняват на територията на цялата страна, независимо къде са издадени, с изключение на:
  • рецепти, съдържащи лекарствени продукти, съдържащи наркотични и упойващи вещества;
  • рецепти, съдържащи лекарствени продукти, отпускани по протокол 1А;
  • рецепти, съдържащи медицински изделия;
  • рецепти, съдържащи диетични храни за специални медицински цели;
Версия 2.3.17.29
 1. Добавена е допълнителна проверка при изпълнение на рецепта НЗОК за предишни изписани други лекарства по протокол IA по същото МКБ
 2. Промяна начина на запазване мерките на стока
 3. В кредитно известие към фин. отчет вече се взема предвид дали е включена отметката за форматиране номера на финансовия отчет в общите настройки
 4. В автоматично завеждане добавена колона посл. покупна цена и опция при определена минимална разлика да се оцветява реда със стоката
 5. В рецепта НЗОК възможност за показване на здравноосигурителния статус на пациент от предишна проверка към датата на изпълнение на рецептата (Ctrl+F7)
Версия 2.3.16.28
 1. При генериране на XML вече се проверява за дублирането номер на рецепта на лекаря
 2. Добавени са опции в локални настройки за това дали да показва „рафта“ и „доп. информация“ на стоката при нейното избиране в доставки, своб. прод., изписвания и рец. опиати
 3. Добавен е филтър по доставчик в справка оборотна ведомост
 4. Възможност за копиране на справка в диалога за редакция на справките
 5. Добавено е ново право само за рецепти НЗОК – да може да се редактират датите само напред и то само в рамките на периода – като за стар период да не може да се променя датата на изпълнение
 6. Добавен е филтър по производител в справка Статистика на доставките по позиции
 7. В рецепти НЗОК се показва и отпуснатото кол. в (опаковки) и мярката
 8. Добавен е филтър по производител и колона за общ брой продадено кол. (в опак.) в справка „Статистика на продажбите по дилъри“
 9. Оптимиз. на автомат. заявка за дост. и възможност за автомат. й запазване във файл всяка минута.
 10. Възможност за оцветяване в синьо на позициите в автоматичната заявка за доставка, когато срокът на годност ≤ 180 дни.
 11. Възможност за добавяне / изтриване на артикул от лек. справочник
 12. При избор на стока в своб. продажби се визуализира и баркода на стоката
 13. В диалога за присвояване баркод на стока в директни продажби се показва баркода и наличното количество
 14. Добавен е бутон за извикване справката „картон на стока – пълен“ за съответния артикул в данни за стоката
Версия 2.3.15.27
 1. Промяна на начина на визуализиране на срок на годност на партидите в директни продажби
 2. Добавено е групиране по доставчик в справка Дневник на покупки – счетоводен
 3. Добавени са датите на прилагане на актуализациите по НЗОК в диалога за приложените актуализации
 4. Добавена е отметка в диалога за редакция на клиент за това дали удостоверителния документ на чужденеца има крайна дата на валидност
 5. Ново външно приложение за редакция на протокол за бърза инвентаризация
 6. Нова опция в локални настройки -> експертни за показване баркода на стоката вместо рафт и удебеляване шрифта на тези, които имат баркод
 7. В справката за отпадналите стоки по НЗОК да се показва и наличното количество по НЗОК
 8. Добавена опция в лок. настройки -> доставки – да се показва групата на стоката вместо базовата цена в данни за стоката
 9. Добавена опция в лок. настройки -> доставки за това дали да показва нал. кол. при избор на стока в скл. разписка
 10. Добавен е филтър за производител в справка „Дневник на покупките – пълен“
 11. Добавено е филтриране по тип склад в справка „Статистика на продажбите по дилъри“
 12. Добавен е нов начин на проверка на здравноосигурителния статус в НАП
 13. Поддръжка на фискални устройства „Дейзи“
 14. Оптимизация на справка „Оборотна ведомост“
 15. Добавена опция при избор на документ за изписване да се показва забележката
 16. Ново право за това дали потребителя може да редактира стар протокол за бракуване на стоки по НЗОК
 17. Ново право за това дали потребителя може да редактира стар протокол за изписване на стоки по НЗОК
 18. Ново право за това дали потребителя може да редактира стар протокол за бракуване на стоки по своб. прод.
 19. Ново право за това дали потребителя може да редактира стар протокол за изписване на стоки по своб. прод.
 20. Ново право за това дали потребителя може да редактира стар протокол за изписване на мостра по своб. прод.
 21. В режим на работа като централа: при създаване на заявка за промяна по ном. се проверява за вече генерирана заявка със същите данни (за да не се получат дублирания на позиции след това в ном.)
 22. Възможност за актулизиране на програмата с подаване на доп. параметри на приложението за зареждане настройките от ini файл.
Версия 2.3.14.26
 1. Възможност за автоматично сваляне и прилагане на актуализациите по НЗОК при наличие на такива при стартиране на програмата
 2. Добавени са данните на обекта, от който се изписват стоките в Единично изписване
 3. Автоматично актуализиране на датите на посл. приложените актуализации по НЗОК на другите раб. станции след тяхната промяна
 4. Фикс: Възможност за въвеждане на рецепти по НЗОК за предния период спрямо приложената актуализация към НЗОК
 5. От 16.05.2010 г. отпада ограничението за валидните стикери на доставчиците при добавяне на рецепта и завеждане на стока
 6. В опис втори екземпляри… добавена възможност за показване на номер на рецепта опиат по свободна продажба
 7. Добавен е допълнителен филтър за неактивните стоки в справка „Опиати -> Спрвавка за упойващи и психотропни“
 8. Премахване на предупреждението за изписване на антибиотиците в рецепти НЗОК (JF***), ако са изписвани по късно от 10 дни след датата на рецептата
 9. Възможност за запомняне сортирането в диалога за наличности по НЗОК
 10. При рецепти НЗОК добавена проверка за изписване на други лекарства по МКБ при валиден Протокол 1А
 11. Авт. преизчисление на денормализираните стойности при обединение на позиции от номенклатурата на стоките
Версия 2.3.13.25
 1. Нова опция в справка „Плащания към доставчици -> Задължения (неплатени)“ да се филтрира датата на падежа
 2. Добавен е сплитер между двете таблици в своб. прод., за да могат да се виждат отстъпките, когато мащабирането на диалозите е много голямо
 3. Нова справка за статистика на директните продажби с рецепта на ветерани, групирана по обща отстъпка за продажбата (с филтър за процент отстъпка)
 4. При директни продажби, ако клиента е ветеран, отстъпката му се присвоява на общата ТО за продажбата
 5. Добавени са допълнителни данни за клиентите (флаг за това дали е ветеран, отстъпка в своб. прод с рецепта и рецептурна книжка)
 6. Фикс. Не беше възможно да се задава код на съответствие, когато няма присвоен код на съответствие на стоката в авт. зав.
 7. Допълнителна функционалност при работа като част от верига…
 8. В рецептурен калкулатор възможност за промяна на ед.цена и при стоките без наличност – активира се с клавиш F6
 9. В рецепти НЗОК е добавен калкулатор на периоди – с цел онагледяване на период от издаване до изпълнение на рецепта
 10. В справки НЗОК – Опис на продадените лекарствени средства добавен филтър само за напълно платени стоки.
 11. Опция при рецепти НЗОК да не може да се променя ед. цена важи и за разпр. по доставки
 12. Опция в рецепти в НЗОК – да не може да се променя специалност на лекаря от рецептата – позволено е само при редакция на лекар
 13. Добавена е опция в обши настройки при авт.завеждане на AVD да следи мярката за автоматично завеждане.
 14. Проверка на здравноосигурителен статус за пациенти с ЛНЧ
 15. В рецепти НЗОК опция за авт. проверка на здравноосигурителния статус при избор на пациент
 16. Разширена информация при проверка на здравноосигурителния статус на пациентите -> При неосигурените да се показват и месеците, за които няма здравно осигуряване
 17. Прехвърляне на движението на една стока в друга при аптека, част от верига
 18. В „Заявка за доставка през Интернет“ е добавена 5 стъпка за акции + наименование на продукт за рабат
 19. В заявки за доставка през Интернет при зареждане на външен файл – опресняване на сроковете на годност
 20. Добавяне на пореден номер в отчета към РЦЗ (зависещ от месеца) – при Опис втори екземпляри – Опиати
 21. Сортировката в диалога за плащания към доставчици се помни при затваряне
 22. Нова опция (в локални настройки -> доставки) дали автоматично да сменя начина на плащане на „Банково“, ако доставката е на отложено плащане
 23. Нова отметка в диалога за редакция на доставка за това дали да търси по код на съответствие вместо по кодове в програмата
Версия 2.3.12.24
 1. Добавена автоматична проверка на здравноосигурителния статус чрез услугата, предоставена от НАП
 2. При автом. завеждане за доставки НЗОК – при преизчисление на прод.цена спрямо надценки на ценовите групи е премахнато ограничението по макс. цена НЗОК от номенклатурата
Версия 2.3.12.23
 1. Възможност за печат на бланки за опиати по своб. продaжба
 2. Оптимизация на заявка за доставка при стоките с изписвания
 3. При автоматично завеждане в таблицата със съотв. да се проверява дали указана позиция вече не се използва за друга стока в същата фактура
 4. В рецепти НЗОК: Проверка за дублиран номер на рецепта от лекаря
 5. Запаметяване на поредността на позициите в бланката по НЗОК, за да може се избегнат размествания при печат на рецептата
 6. При Рецепти НЗОК – Премахната отпаднала проверка за 2 лекарства с една и съща химико-терапевтична група в рецепта
 7. Оптимизиране на процеса на автоматичното завеждане (при сортиране по дадена колона)
Версия 2.3.11.22
 1. Разширяване на функционалността за работа с Аптека Централ
Версия 2.3.10.21
 1. Фикс: Сортирането в таблицата при „Плащания към доставчици“
Версия 2.3.10.20
 1. Оптимизация на процеса на въвеждане на рецепти опиати и УИН на фармацевта
 2. Фикс: Програмата не се стартираше под Windows 98
Версия 2.3.9.18
 1. Добавена е нова колона за начин на плащане (В брой или Банково) за доставките (Като са променени следните справки: „Дневник на покупките – пълен“, „Дневник на покупките – рабат“, „Дневник на покупките – счетоводен“, „Статистика на доставките – обобщена“, „Задължения към доставчиците – Неплатени“ и „Задължения към доставчиците – Към дата просрочени“, за да позволяват филтър по него)
 2. Фикс: В своб. продажби издаването на касов бон да става с бърз клавиш F3 и при плащане с карта
 3. Към контекстното меню от бутоните в доставка и авт.завеждане e добавена и точка за „Доставки – Промяна на прод. цени“
 4. Две нови права: „Създаване на доставка“ и „Редакция на продажба“
 5. Възможност за отбелязване в „Плащане към доставчиците“ дали аптеката плаща в брой или по банков път
 6. Предупреждението, че цената е по-ниска от реимбурсната в рецепти НЗОК е сменето с потвърждение за повишаване прод. цена до реимбурсната
 7. Добавена е опция в общи настройки за намаляване прод. цена при автоматична доставка по НЗОК, когато тя е преизчислена по метод, различен от „Използвай цената от файла“ и е по висока от пределната цена аптека, определена от доставчика
 8. Oптимизация на справката „Плащания от клиенти – > Задължения на клиенти – неплатени“
 9. В рецепти опиати при проверката за изписани вече за периода позиции се показват номер и дата на рецептите, по които са изписани (както при НЗОК)
 10. Полето за лиценз в данни за фирмата е увеличено до 20 символа, защото новите лицензи са по-дълги.
 11. В справката за оборота по лекари е добавен филтър и по тип склад
 12. При извикване на справка за лекарства изписани от/на лекар/пациент в рецепта НЗОК не се опресняваха данните за лекаря/пациента
 13. Добавена е проверка за валидността на датата на предишен отрязък в хроничните рецепти (дали не е извън давността на съответния отрязък)
 14. Добавени са права за „Откази“ и „Откази по НЗОК“
 15. Oптимизация на справката „Плащания от клиенти – > Задължения на клиенти – просрочени (към дата)“
 16. Полето за УИН на фармацевта е увеличено до 12 символа, защото на новите вече се добавя и „BG“ отпред
Версия 2.3.8.17
 1. Нова справка в меню „Справки НЗОК“: „Справка за оборота на лекар по НЗОК“
 2. Нова справка в меню „Справки НЗОК“: „Справка за оборота по лекари по НЗОК“
 3. Фикс: Оптимизация на директните продажби, когато е включена опцията в общи настройки „Ограничи продажната цена в своб. продажба до ЦТЕ с ДДС“
 4. Фикс: Оптимизация на процеса на регистрация
 5. Фикс: В таблицата за редакция на позициите от доставка не се показваше колоната за рабат (%), когато доставката е с рабат
Версия 2.3.7.16
 1. Добавен е филтър за напълно платените стоки по НЗОК и допълнителен филтър за тип склад (Свободна продажба)
 2. Нова опция Общи настройки -> Експертни настройки: Нов режим на инвентаризация (пълна с предварително нулиране на намереното количество)
 3. Добавен е филтър за групите стоки в диалога за инвентаризация (с цел да се прави инвентаризация на отделна група стоки на един компютър)
 4. Проверка при генериране на XML, дали реимб. по рецептата е по-ниска от допустимата за съотв. количество – Предупреждение!
 5. Възможност за избор на повече от един рафт и една група стоки при задаване параметрите на стоките за инвентаризация
 6. Добавен е филтър дали да се показват неактивните стоки при генериране на началния списък за инвентаризационен протокол
Версия 2.3.7.15
 1. Фикс: В диалога за режим на инвентариция не се показваше реалното налично и намерено кол., ако е по-малко от 0.01 опак.
 2. Добавени са колони за филтриране по баркод 1 и баркод 2 в диалога за лекарствен справочник
 3. Оптимизация на диалога за редакция на доставка
 4. При автоматична заявка през Интернет при избран критерии не се изчисляваха правилно акциите от отстъпките
 5. Добавени са тотали в „Справка за работно време“
 6. Опция при генериране на дискета за НЗОК автоматична корекция на следващ номер на отчетния файл (37-ми шаблон)
 7. Допълнение в рецептурния калкулатор: Ако до сега няма налично количество от дадена стока да може да се променя ед.цена ръчно. (Напълно платените лек. се оцветяват в червено)
 8. В справките от меню „Стокова наличност“ e добавен филтър за неактивните стоки и при генериране на справката неактивните се зачеркват
 9. Фикс: Съобщението за предупреждение за наличие на не приложени актуализации по НЗОК да не се показва, когато версията на програмата е „Свободни продажби“
 10. Оптимизация на справка „Изтекъл срок на годност“
 11. Възможност за автоматично генериране на прот. за изписване на много стоки по зададени филтри в ном. на стоките
 12. Възможност за експорт / импорт на лекари от Ексел
 13. Възможност за експорт / импорт на клиенти от Ексел
 14. Възможност за сравняване на актуализацинни файлове към НЗОК (при подадени фиксирани периоди и отделни файлове), ВАЖНО: ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИНСТАЛИРАН Microsoft Office НА СЪОТВЕТНИЯ КОМПЮТЪР)
 15. Фикс: При автоматично изписване само на една неактивна стока в ном. на стоките (не можеше да се изписва само една стока)
 16. При 2 кликвания на по-долен ред да се взима от отпуснатото количество от най-горния ред 1 опак (ако е на опаковки) и се добавя към съответния ред
 17. Автоматично изтриване на продуктите по нехронични МКБ-та в рецепта при промяна на типа от друг на „Хронична“
 18. Обединяване на клиенти/пациенти.
 19. В таблицата на складова разписка добавена колона „Рафт“
 20. В справките за стокова наличност добавен филтър „Само своб. продажба без консигнация“
 21. Фикс: В справка НЗОК – „Цени, наличности и реимбурсация на лек. продукти“ сума пациент беше отрицателна, когато макс. цена е по-малка от реимбурсацията
 22. Оптимизация на диалога за избор на много стоки в заяка и заявка през интернет
 23. При генериране на архив преди актуализация НЗОК в името на файла да има и дата и час (+ мин. и сек.)- освен дата на актуализацията.
 24. Довавен е червен изскачащ прозорец в директни продажби, който уведомява за наличие на партида с изтичащ (изтекъл срок на годност)
 25. В скл.разписка НЗОК се оцветява името на позицията, ако е напълно платена от НЗОК
 26. Добавена функция за преизчисляване на денормализираните стойности за дадена позиция от ном. стоки -> Данни за стоката -> Лекарствен справочник
 27. Актуализация на бланките за фактури, засягащи нерегистрирани по ДДС аптеки
 28. Опция в заявка за доставка и заявка за доставка през Интернет да не се показват неактивните стоки при критериите с авт. генериране на списък
 29. Оптимизация на опресняването на списък с неактивните стоки и автоматично изписване на наличност за голям брой позиции
 30. В диалога за разпределение на количеството при рецепти НЗОК е добавена колона „Срок на годност“ и се ако тя е изтекла или следва да изтече в следващия 1 месец, редът с доставката се оцветява в червено
 31. Възможност за извикване на лек. справочник в рец. калкулатор с натискане на F7 върху контролите на съответното лекарство
 32. Оптимизация на справка „Отчет упойващи и психотропни“
 33. По-големи полета за цените в калкулатора на рецепти
 34. В справка Плащания към доставчиците (и двата варианта) се добавят полета с името на фирмата, така както е в справките Задължения към доставчиците
 35. В справка „Реализация за период от време по позиции“ има сортиране по колона „Продадено количество“
 36. Нова опция в общи настройки на програмата: да се взема от партидата с най-къс срок – за двата вида продажби.
 37. Втори IBAN + рб. данни за банката за фин. отчет по НЗОК и за XML-а.
 38. Актуализация Аптека Експерт 2: Възможност за автоматично изпращане на уведомително съобщение до останалите работни места за начало на обновяване на програмата (за да продължи обновяването автоматично)
Версия 2.3.6.14
 1. Оптимизация на справка „Опис на продадените лекарствени средства“
 2. В справка „Специален регистър“ добавени: име на аптеката, на фирмата и адрес
 3. Изискване на РЦЗ в сила от 01.09.09: При рецепти опиати по своб. продажба се въвежда УИН на лекаря вместо ЕГН.
 4. Изискване НЗОК от 10.08.09 в сила от 16.08.09: Да се добави възможност за следене на връзки лек.-заболяване, които са неактивни за рецепти с дата на издаване след дадена дата
 5. Добавена коригираща спецификация към отчет НЗОК съгласно изискванията в сила от 01.09.2009
 6. Добавена справка за рентабилност по стоки
 7. Добавена справка за рентабилност по доставчици
 8. Да се показва предупреждение в автоматичното завеждане, ако срокът на годност е по-малък от 6 месеца
 9. Оптимизация на справка „Статистика на продажбите“ и опресняването на списъка от своб. продажби
 10. Фикс: Поправено изчислението на възрастта на пациенти, родени през текущата година
 11. Довавена е колона за код на стоката в справка за изписани стоки
 12. Фикс: Променена е проверката за валидност дата на протокола в рецепта НЗОК (вече се проверява дали датата на рецептата е между нач. и крайната дата на прот.)
 13. Фикс: Оптимизация на справка Дневник на покупките (променен филтър за вътрешните доставчици)
 14. Възможност за автоматично създаване на нова стока при актуализация на ном. на стоките по НЗОК при неуспешна промяна атомарната мярка на стоката
Версия 2.3.5.13
 1. Оптимизация за процеса на приключване на продажба с фактура
 2. Добавено право за редакцията на номера на рецепта
 3. Възможност за промяна наименование (кир.) на стоките по НЗОК спрямо номенклатурата на Либра ЕАД чрез SQL редактора
 4. Показва се предупреждение, ако се прилага актуализация по НЗОК и не е генериран финансов отчет за последния период
Версия 2.3.4.12
 1. В списъка на лекарства в прозореца за залагане на позиционни отстъпки се добави колона дали продукта се заплаща напълно от НЗОК
 2. При приключване на нова продажба за дата и час на продажбата се взема текущия момент
 3. Различно оцветяване на рецепта НЗОК при хронични отрязъци A,B и C
 4. В рецепта НЗОК наименованието на позициите, напълно заплащани от НЗОК се показва в червено
 5. В справката за срок на годност e добавена възможност за филтриране на налични позиции, за които оставащия срок на годност е под определен брой дни към дадена дата
 6. В справка „Стоки с нулева наличност“ може да се филтрира рафт
 7. В рецепти НЗОК добавени допълнителни проверки за датата на изпълнение при хронични отрязъци B и C
 8. Фикс: В справка „Опис на продадените лекарствени средства“ има корекция в колона „Бр, опаковка“
 9. При приключване на нова продажба за дата и час да се взема текущия момент
 10. Фикс: При потвърждаване на рецепта по НЗОК с F12 за печат на бланка не се проверяваше за валидност на датата на предишен отрязък
 11. Автоматично опресняване на датите на приложените актуализации по НЗОК при SQL редактора
 12. Проверка дали в рамките на 30 дни на пациент му е изписвано дадено лекарство и при рецепти опиати своб. прод.
Версия 2.3.3.11
 1. Добавени са проверки за невалидни данни за чужденците в електронен отчет към РЗОК
Версия 2.3.3.10
 1. При по-стара прилож. актуализ. за дистриб. по НЗОК от 01.07.2009 флагът за активност на доставчика по НЗОК се активира спрямо новата актуализ. по НЗОК от 01.07.2009 (поради това е възможно при отчет по каса да е излизало предупреж., че някой от стикерите е невалиден по НЗОК)
 2. Фикс: Във общия брой рецепти във финансов отчет по НЗОК не се включваха рецепти с лекарства, заплащани на доставчик
 3. Въведени са два типа файлове за експортиране и импортиране на данни за заявка през интернет
 4. Справка за рецепти, изписани от лекар(и) на пациент(и) по своб. продажба
 5. Допълнителен флаг в доставчиците за това дали е по здравна каса (проблеми при отчет по каса)
 6. Нова опция за източник на цената в рецеп. калк. (ако няма наличност от доставка да излиза предупреждение)
 7. Фикс: Стойността по т.1 в кредитно известие към финансов отчет по НЗОК да бъде равна на т.4
 8. Нова опция за показване на обща дължима сума от РЗОК (с фиксираната сума (бонус), заплащана на аптеката) в общи настройки -> Експертни настройки
 9. Фикс: В ном. на лекарите и редакция на рецепта можеше да се въвежда несъществувваща лекарска специалност
 10. Забрана за редакция на данни за стоки по здравна каса, които се актуализират от НЗОК
 11. Добавени проверки за невалидни данни в рецепти (за лекари, пациенти, данни за фирмата и др.)
 12. Фикс: Файловете за актуализация по НЗОК ставаха read-only след актуализация
 13. Възможност: уникалният номер на отчет по НЗОК да започва от 1 от дата 01.06.2009 г.
 14. Опция за форматиране номера на финансовия отчет до 10 символа
Версия 2.3.2.8
 1. Добавена възможност за изписване на рецепти опиати по протокол в рецепти НЗОК
 2. В „рецепти НЗОК“ филтър за тип рецепта
 3. Промяна в начина на сравнение на старите и новите МКБ-та при проверката за АТЦ кодовете в рецепти НЗОК
 4. Фикс: При диалога за избор на шаблон за печат на рецепти по НЗОК с F12 в рецепта не показваха всички създадени шаблони, заради големината на прозореца
 5. Нов шаблон за печат на бланки към рецепти НЗОК (Хронична, за съответния отрязък)
Версия 2.3.1.7
 1. Промяна в експорт към НЗОК
 2. Промяна по финансов отчет към НЗОК
 3. Нов шаблон за печат на рецепти по НЗОК (тройна бланка – за един отрязък)
Версия 2.3.0.5
 1. Променен формат за генериране на електронен отчет към НЗОК според изискванията в сила от 01.06.2009
 2. Промяна в начина на обработване на рецепти НЗОК (в съотв. с изискванията в сила от 01.06.2009)
 3. При справки добавени директни бутони за експорт към Ексел и PDF
 4. Фикс: В рецепти НЗОК при проверката за повече от 3 различни лекарства, изписвани през съотв. период за дадено заболяване
 5. Фикс: В опис втори екзепляри (коригиран е проблем при прекалено дълги имена на мерни единици)
 6. Опция за визуализиране името, сътветно кода на потребителя в справка „Дневник на изпълнените рецепти в аптека“
 7. Ново право за изтриване на фактура към своб. прод. и съответно за промяна типа на плащане (за да позволи редакция на прод.)
 8. В обновяването на Аптека Експерт 2: Добавена е проверка за валидност на УИН на лекарите
 9. В справка „Опис втори екземпляри от спец. рец. бланки“ ако няма УИН показва ЕГН на лекаря и e добавено ЕГН на пациента
 10. Предупреждение при печат на рецепти, когато лицето, което получава рецептата е непълнолетно (под 18 г.)
 11. Възможност за създаване/редакция на шаблони за печат на бланки по НЗОК (в общи настройки)
 12. Нов формат на спецификацията към фин отчет по НЗОК (от 01.06.2009 г.)
 13. Допълнителна спец. към финансов отчет (само за чужденци – от 01.06.2009 г.)
 14. Възможност за ръчно актуализиране на връзките Лекарство – Възраст на пациента и Лекарство – Тип рецепта с отделни файлове от НЗОК
 15. Нов тип на актуализационните файлове за номенклатурите по НЗОК
 16. Възможност за въвеждане данните за ЗЗОЛ от ЕС на пациент в номенклатурите
 17. Промяна в спецификацията към отчет по НЗОК (добавена колона за ЕГН на пациент)
 18. Фикс: Проблеми при регистрацията на програмата, когато кода на аптеката е 6-цифрен
 19. Фикс: При актуализация на лекарствата по НЗОК, ако лекарството е напълно платено, макс. цена е 0 и реимбурсацията е > 0, тогава макс. цена трябва да е равна на реимбурснатa
Версия 2.2.17.28
 1. В справка „Списък на рецепти опиати“ e добавена колона за серия
 2. Опция за показване номера на рецептата в справка за „Дневник на изпълнените рецепти“
 3. Добавен е номера на рецептата (и съотв. автоматично показване при приключване) при своб. продажба
 4. В справка „Опис втори екземпляри от рецептурни бланки“ изменения в съотв. с изисквания към 01.05.2009
 5. В справки „Опис на рецептите за опиати“ и „Опис втори екземпляри от рецептурни бланки“ добавена възможност за сортиране по дата на изпълнение или дата на издаване на рецептата
 6. Добавена е опция за давност по подразбиране на рецептите по НЗОК (Общи настройки->Експертни)
 7. В рецепти НЗОК полето ЕГН на лекаря се замества с УИН
 8. В списъка на рецепти НЗОК добавена колона УИН на лекаря
Версия 2.2.16.27
 1. Промяна в отчет НЗОК: подаване на УИН на лекаря при рецептите след 01.04.2009
 2. В „Рецепти опиати“ (своб. продaжби) е добавено търсене на лекар по УИН
Версия 2.2.14.25
 1. При отчет НЗОК (за лекарите с непопълнените ЕГН се подава УИН)
 2. Фикс: В справка отчет за упойващи и психотропни вещества не връщаше резултат за жълти рецепти, докато не се смени типа на опиатите
 3. Фикс: При добавне на стока в автоматично завеждане даваше грешка
 4. Фикс: Оптимизация на търсенето по УИН в рецепта НЗОК
Версия 2.2.13.24
 1. Възможност за изписване на позиции по различни МКБ-та в една рецепта
 2. Фикс: При изчерпване на количествата от посл. доставка в Рец. калкулатор се взeмаше макс. цена, дори и при налични по-стари
 3. Нова справка в ном. на стоките за минимален и максимален запас
 4. Възможност за добавяне на лекар, на когото не е отбелязана практика и ЕГН
 5. Промяна визуализацията на проформа фактура от интернет заявката (възможност за промяна на шрифта)
 6. Нова опция в локални настройки за промяна цвета на фона на съобщението за доп. информация (за да се забелязва по-лесно)
 7. Нова опция в локални настройки при добавяне на стока в (автоматичната) заяка за доставка дали да показва предупреждение, ако съответната стока е вече заявена
 8. Събиране на данните за промяна на прод.цени в един протокол до натискане на „Приключи“
Версия 2.2.13.22
 1. Фикс: Променен е начинът за изчисление на средна ед.цена при разпр. по доставки в рецепти НЗОК
 2. Възможност за редакция данните на лекаря в свободни продажби (с F6 от клавиатурата)
 3. Фикс: Не позволяваше изтриване на позиция от изписване, за която има стойностна корекция към съответната доставка
 4. В справки -> Опиати -> Отчет упойващи и психотропни добавен филтър за зелени рецепти -> Приложение 3
 5. Фикс: Експорт към НЗОК (премахнато е експорт на стикерите от сторнираните рецепти)
 6. Възможност за залагане на ТО% според групите стоки за клиентите с клиентски карти
Версия 2.2.12.21
 1. Възможност за печат на рецептите по НЗОК на нови типове бланки
 2. Възможност за въвеждане валидността (давността) на рецепта по НЗОК
 3. Фикс: При променяне данните за рецепта НЗОК наименованието на заболяването се скриваше
Версия 2.2.11.20
 1. Допълнителни филтри в справка „Дневник на изпълнените рецепти в аптека“
 2. Възможност за вземане датата на протокола от рецептатa при въвеждане данните на протокола
 3. Предупреждение за надвишена пределна цена по своб. продажби при извършване на доставка
Версия 2.2.10.18
 1. Възможност за отказване въвеждането на данните за протокол на пациента в рецепти НЗОК
 2. Добавено е сортиране по име на пациента и лекаря в справка „Дневник на изпълнените рецепти в аптеката“
 3. Фикс: Имаше проблем с някои диалози в програмата, заради погрешни шрифтове на операционната система
 4. Фикс: В справка „Задължения към доставчиците – Към дата просрочени“ филтърът за изцяло платени не работеше
 5. Фикс: Регистрацията на програмата не се подновяваше при определена информация за хардуера на компютъра
 6. Фикс: В директни продажби не се вземаше предвид правата на потребителя за Номенклатури на клиенти и даване на позизионна търг. отстъпка
 7. Промени по справката „Дневник на изпълнените рецепти в аптеката“ – да показва само своб. продажби
Версия 2.2.9.16
 1. Възможност за отбелязване на лекар, възр. на пациент и забележка в своб. продажба
 2. Нова справка в „Статистика на продажбите“ -> „Дневник на изпълнените рецепти в аптеката“
 3. Фикс: Нова опция в справка „Дневник на покупки – счетоводен“ да не се показват позиции от протоколи за промяна на продажни цени
Версия 2.2.8.13
 1. Нова опция в общи настройки за нулиране номерата на рецепти опиати (да започват от номер 1 всяка година)
 2. Фикс: При добавяне на стока в скл. разписка и след това се променят данните й от лек. справочник нулираше дост. кол. до „1″ в най-голяма мярка
 3. Фикс: При зареждане на стара заявка за доставка даваше грешка за една колона в БД
 4. Фикс: В бланката за печат на заявка за доставка не се показваше наименованието „Мярка“ в title – a
 5. Фикс: В бланката за печат на складовата разписка не се виждаха наименованията на някои колони
 6. Възможност за добавяне на протоколи към пациенти и проверка за валидност на датата на обслужване на рецепта с периода на протокола
Версия 2.2.7.12
 1. Фикс: Оптимизиране процеса на приключване на инвентаризация
 2. Add: Възможност за промяна прод. цена на всички позиции от доставки с наличности по дадена стока
 3. Фикс: При промяна на мерките за стоката по време на складова разписка не се преизчисляваше правилно дост. кол.
 4. Фикс: При изтриване на мярката на стоката, с която е заведена в скл. разписка, даваше грешка при запазване в базата данни
 5. Аdd: Забележка към всеки артикул (в свободен текст), която се визуализира при продажби (в интернет доставката също)
 6. Фикс: Поправка на сортирането в номенклатура на клиенти, пациенти и фактури
 7. Фикс: При стойностна корекция към доставка не се показваше правилна сума.
 8. Add: В справка Изписани стоки се вижда тип склад и името на клиента, когато изписването е по протокол или мостра (без брак)
 9. Фикс: При стартиране програмата се опитваше да обнови приложения, чиято версия е същата като в базата данни
 10. Фикс: В грида за корекционна складова разписка не показваше наименование на стока и мярка с повече от 20 символа
 11. Фикс: При натискане на ESC в скл. разписка, когато се въвежда прод цена и даде грешка, че не може да бъде 0.00 лв., нулираше контролите за стоката и не позволяваше избор на друга стока
Версия 2.2.6.11
 1. Нова опция в експертни настройки за включване на ТО в ед. цена в отчета към НЗОК
 2. Фикс: В справка за променени цени по НЗОК се показваха само тези стоки, за които е променена макс. цена и реимбурсацията
 3. Фикс: При редакция на позиция в складова разписка автоматичното запазване на доставката потвърждаваше направените промени предварително
 4. Фикс: При приключване на директна продажба даваше грешка при връщане от предпечат, когато продажбата е била в режим на редакция
Версия 2.2.5.10
 1. Фикс: При кредитно известие към продажба не се гледаше метода за изчисляване на търговската отстъпка
 2. Опция: Към номенклатура на клиенти, пациенти и фактури има ново поле „майчинство“ с три възможни стойности: 0 – не, 1 – Бременна, 2 – Майка-кърмачка. Данните се използват при генериране на ел.отчет към касата (в данни за рецепта)
 3. Фикс: Редакция на стока в доставка и сортиране на таблицата с позициите
 4. Добавена нова опция за автоматично залагане на отстъпка за позиция в рецепти НЗОК
 5. Фикс: В диалога за промяна на продажни цени контролите за филтър на тип склад и само активни не участват в контролите за фокус
 6. Add: Показва се кодът на аптеката в диалога за регистрация на програмата
Версия 2.2.4.9
 1. Фикс: При кредитно известие към продажба не се гледаше метода за изчисляване на търговската отстъпка
 2. Опция: Към номенклатура на клиенти, пациенти и фактури има ново поле „майчинство“ с три възможни стойности: 0 – не, 1 – Бременна, 2 – Майка-кърмачка. Данните се използват при генериране на ел.отчет към касата (в данни за рецепта)
 3. Фикс: Редакция на стока в доставка и сортиране на таблицата с позициите
 4. Добавена нова опция за автоматично залагане на отстъпка за позиция в рецепти НЗОК
 5. Фикс: В диалога за промяна на продажни цени контролите за филтър на тип склад и само активни не участват в контролите за фокус
 6. Add: Показва се кодът на аптеката в диалога за регистрация на програмата
Версия 2.2.3.8
 1. Fix: Сортировката в диалога за избор на позиция с F5 в заявката за доставка не се запаметяваше
 2. Fix: Когато ед. цена на продукт е по-ниска от реимбурсната при въвеждане на рецепта излиза предупреждение
 3. Опция за автоматично запазване на заявката за доставка
 4. Fix: Залагането на поз. ТО чрез промяна на прод.цена в своб. продажби
 5. Възможност за експорт/импорт на данните от нормалната заявка за доставка във/от файл
 6. Нова справка „Специален регистър – вариант 2″
 7. Показват се брой рецепти в спецификация и финансов отчет към НЗОК
 8. Възможност за автоматична проверка за неприложени актуализации по НЗОК при стартиране на програмата
 9. Фикс: Правото за редакция на доставки по конс. от предни дни се прикачи към своб. продажби
 10. Опция: Нов филтър за групи стоки в справка – „Статистика на доставките по позиции“
 11. Bug Fix: В диалогът за параметри на заявка за доставка не се показваха контролите за избор на период за най-добри цени от доставчик
 12. Възможност за автоматична актуализация и регистрация на апт. програма, когато аптеката не поръчва чрез програмата
 13. 2 нови филтъра (само за стоки с наличност и склад) при промяна на продажни цени
 14. Add: Бутон за нова стока в диалога за редакция на складова разписка
 15. Опция: Показва се информация за последната актуализация на ном. на Либра ЕАД като Hint na бутона Актуализация“ в диалога „Номенклатури -> Стоки (Либра)“
 16. Fix: В диалогът за заявка за доставка не се обновяваше списъка с видимите колони на грида
Версия 2.2.2.7
 1. Промяна на начина на зареждане и работа със заготовките при SQL редактор
 2. Добавена опция за мащабиране на съобщенията в програмата
 3. Добавена опция за архивирането преди инвентаризация
 4. Промяна в начина на генериране на фактури
 5. Експорт към счет.софт. WorkFlow: Описание на работата на приложението
 6. Фикс: В своб. продажба – премахната възможността за редакция при издадена фактура, без касов бон
Версия 2.2.1.6
 1. Фикс: Актуализация на ном.лекарства НЗОК – манипулация на флага – Активна стока (осн. настройки)
 2. Опция в Общи настройки -> Продажби: номера на фин.отчет в дискета НЗОК да се записва форматиран с 10 цифри
 3. Разширение на ръководството за работа
 4. Оптимизиране на процеса на актуализиране на програмата
Версия 2.2.1.4
 1. Възможност за даване на отстъпки на клиенти според оборота
 2. Автоматична проверка за нови версии на апт. програма на определен период от време
 3. Възможност за сортиране по няколко критерия при разпределение по доставки в своб.продажби (Избор на няколко критерия – със задържане на клавиш CTRL)
 4. Оптимизиране на заявка за доставка, според продажбите / продажбите и наличността
 5. Добавен филтър „Производител“ в заявка за доставка
 6. Опция в рецепти НЗОК за автоматично залагане на отстъпка на позиция за достигане на ЦТЕ с ДДС за прод.цена
Версия 2.2.0.3
 1. Опция за въвеждане на отстъпки на групи клиенти, според посещенията (отделни за своб. продажба и здравна каса)
 2. Оптимизиране процеса на приключване на инвентаризация
 3. Нов вариант на справка „Обобщена справка за движение на лек. ср-ва по НЗОК“
 4. Възможност за добавяне на няколко стоки едновременно в интернет заявка и заявка за доставка
 5. В протокол „Вземане на консигнация“ да се вижда последната продажна цена както в документ за доставка по своб. продажба, ако стоката не е завеждана на консигнация до сега
 6. Автоматично актуализиране на приложенията на клиентските машини след актуализация на сървъра
 7. Възможност за връщане на позиция обратно към заявка за доставка от заявката през интернет към Либра
 8. Визуализиране на номерата на кредитни при плащанията към доставчици
 9. При автоматично завеждане да може да се виждат данни за стоката (ако е заложен код на съответствие)
 10. Оптимизиране на справка „Оборотна ведомост“
 11. Добавяне на бутон за достъп до главното меню в прозореца за автоматично завеждане на стока
 12. Възможност за автоматично изписване на протокол или прехвърляне на движението на неактивни стоки, по които има наличност
 13. Да се взима предвид промяната на разширенията на файловете за авт. завеждане някои мейл сървъри
 14. Проверка за разлика между версията на Exe – то и базата данни
 15. Добавено поле за УИН на доктор в номенклатура на докторите
 16. Рецепти опиати (своб. продажби) със собствена номерация
 17. В рецепти НЗОК добавени колони „Име на лекаря“, „ЕГН на лекаря“ и „ЕГН на пациент“
 18. В номенклатури стоки – филтър активни стоки
 19. В калкулатор на рецепти при избор на продукт се взима автоматично брой в опаковка
 20. При автоматично завеждане заложено ограничение да се завежда файл по НЗОК, ако регистрацията е по своб. прод. и обратно
 21. Нов модул – Архиватор
 22. Fix: Забрана за автоматично създаване на нов клиент от своб. продажби когато са отнети правата на потребителя
 23. Fix: При промяна на прод. цена от точка пром. прод. цена, не се отразява в F1
 24. Опция: В „Дневник на покупките“ да не се показват доставките от вътрешни доставчици
 25. Да има възможност за избор на път за архивиране на базата данни
 26. В данни за стоката дневна доза да може да се задава като дробно число
 27. Да не се допуска при авт. завеждане на фактури НЗОК завеждане на стоки, неактивни по НЗОК
 28. Да се взима предвид новия формат на файла с данни за неосигурени (в някои РЗОК)
 29. При Обща сума (F9) да не се нулират сумите до смяна на клиента
 30. Опция за рецепти НЗОК: По подразбиране да не се взимат отстъпките, до натискане на клавиш
 31. Запис на опциите при потвърждение, а не при изход от програмата
 32. Feature – Възможност за проверява на пресрочени плащания към аптечен софтуер чрез заявка през интернет
 33. Fix: Диалогът за TCP настройките
 34. В счетоводен дневник на покупки при кредитните да се вижда и номера на корекционната фактура
 35. В справките за плащания…задължения да може да се избират по няколко доставчика
 36. Нови опции при експорта към „Бизнес Навигатор“